Primer neumetnostnega besedila (Napredek v prometu, družba za 5. razred OŠ)

1. raven: Iz besedila izpiši prevozna sredstva od najprej izumljenih do najnovejših.

Učenec lahko uporabi strategijo oblikovanja grafičnega časovnega traku. Pri tej nalogi ni pomembno, da so časovne enote enakomerne, bistveno je, da si prometna sredstva sledijo v pravilnem vrstnem redu.

2. raven: Na podlagi značilnosti prometa nekoč in danes sklepaj, ali je bilo življenje težje ali lažje in utemelji svojo odločitev.

Učenec v besedilu podčrta besedne zveze, za katere meni, da opisujejo različna področja življenja ljudi (prepeljal veliko več ljudi in blaga, zelo hitro potujemo med kraji). Na podlagi tega oblikuje svoj sklep.

3. raven: Natančno ponovno preberi besedilo in oblikuj miselni vzorec.

Učenec lahko izdela enostaven miselni vzorec, pri čemer je ključno, da določi bolj in manj pomembne pojme. Če je to zanj lažje, si lahko ključne besede označi z dvema barvama glede na pomembnost. Misleni vzorec v IKT obliki lahko izdela s spletnim orodjem MindMapFree.

4. raven: Primerjaj promet nekoč in danes. Zapiši razlike.

Učenec si lahko pomaga tako, da izdela grafični prikaz v obliki tabele. Tako obliko natančneje imenujemo primerjalna matrika, v kateri primerjamo med seboj dve ali več enot po dveh ali več značilnostih (Pečjak in Gradišar, 2012). Učenec najprej v besedilu podčrta podobnosti oziroma razlike, ki jih uvidi. Z uporabo opisane strategije se učenec sočasno uri v oblikovanju ključnih besed.


5. raven: Na zemljevidu Evrope poišči imena mest, mimo katerih je potekala prva železnica. Označi jih in poveži med seboj. Kaj opaziš?

Preden se loti zarisovanja poteka proge, učenec v besedilu podčrta vsa mesta, ki so omenjena. Lahko jih tudi izpiše v pravilnem zaporedju.

6. raven: Kaj meniš – ali je okolje z napredkom v prometu bolj onesnaženo ali manj? Pojasni.

Učenec lahko uporabi učbenik in pobrska naprej (o okoljskih problemih) ali pa mu omogočimo uporabo spleta, kamor vpiše iskalna gesla »promet, onesnaževanje, vpliv na okolje«.


Besedilo citirano iz učbenika Naša družba 5 (družba za 5. razred osnovne šole).

Zorn, M. in Komac, B. (2016). Naša družba 5, Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS.

Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenija za šolstvo.

Dodaj odgovor

Dostopnost