Primer neumetnostnega besedila (Kako ugotovimo, ali je snov kisla ali bazična?, kemija za 8. razred OŠ)

1. raven: Kaj je indikator?

Uporaba “strategije stop ne razumem” – učenec skuša ugotoviti, kaj je vzrok za nerazumevanje besedila, in sicer ugotavlja, ali ne razume le besede ali celotne povedi. V primeru, da ne razume le besede, ponovno prebere celotno poved, ki besedo vsebuje in prebere naslednjo poved. Če po ponovnem branju besede še vedno ne razume, uporabi slovar oz. prosi nekoga za pomoč. V primeru, da ne razume celotne povedi, to ponovno prebere, ponovno prebere celoten odstavek in poved iz naslednjega odstavka. V primeru, da še vedno ne razume, prosi za pomoč (Pečjak in Gradišar, 2012).

2. raven: Povzemi bistveno sporočilo besedila v eni povedi.

Učenec lahko uporabi strategijo iskanje bistvenega sporočila in ključnih besed, in sicer v besedilu podčrta ključne besede in jih skuša združiti v eno poved (Pečjak in Gradišar, 2012).

3.raven: Grafično ponazori vsebino besedila.

Učenec lahko izdela enostavno hierarhično pojmovno mrežo, pri čemer je ključno, da določi bolj in manj pomembne pojme. Če je to zanj lažje, si lahko ključne besede označi z dvema barvama glede na pomembnost.

Učenec o besedilu na višjih ravneh razmišlja tudi s tem, da sam skuša poiskati še kakšne naravne indikatorje. Uporabi lahko učbenik in pobrska naprej, ali pa mu omogočimo uporabo spleta, kamor vpiše iskalno geslo »naravni indikatorji«.

 


Besedilo citirano iz učbenika Moja prva kemija 2 (kemija za 9. razred osnovne šole). 

Glažar, S. A., Godec, A., Vrtačnik, M. in Wissiak Grm, K. S. (2005). Moja prva kemija 2, Kemija za 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.

Pečjak, S. in Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenija za šolstvo.

Dodaj odgovor

Dostopnost