Primer umetnostnega besedila (Sreča na vrvici, slovenščina za 5. razred OŠ)

1. raven: Kaj se je zgodilo, ko sta Matic in Jakob prišla do premikajočih se stopnic? 

Učenec si v vprašanju podčrta, po čem ga sprašuje (t. j. prišla do premikajočih se stopic), nato pa tudi v besedilu poišče del stavka, kjer je zapisana besedna zveza premikajoče se stopnice. Nato ponovno prebere opisani celotni stavek in nadaljuje z branjem, dokler besedilo opisuje ta dogodek (do »Samo sedel je in zacvilil.«).

2. raven: Ustno v nekaj stavkih obnovi vsebino odlomka. 

Učenec si lahko pomaga tako, da izbere in iz besedila izpiše 5 zanj ključnih besed, s katerimi bi povzel zgodbo. S ključnimi besedami si pomaga pri ustnem pripovedovanju obnove.

3.  raven: V odlomku je navedeno, da je na Matica »kot senca legla misel, kako ju bo sprejela mama« in ostali odrasli v bloku. Kakšen odziv je po tvojem mnenju Matic pričakoval? 

Učenec najprej našteje lastne asociacije na besedo »senca«. Spodbudimo ga, da pomisli, ali je beseda »senca« v besedilu uporabljena v pozitivnem ali negativnem kontekstu. Pri razmisleku si naj pomaga s sobesedilom, s stavkom prej in stavkom po tem in razmišlja, kakšno razpoloženje je opisano.

4. raven: Kako se Matičevo razpoloženje spremeni, ko prispe do bloka? Opiši razliko v njegovem razpoloženju od začetka do konca odlomka. 

Učenec odlomek ponovno natančno prebere in si ob besedilu sproti v stolpcu izpisuje besede in besedne zveze, ki opisujejo Matičevo doživljanje, čustveno stanje, razpoloženje (od veselja zaplesal, zažarela lica od sreče, se je prijel za glavo, ni bilo več do poskakovanja in norčij, kot senca legla nanj misel, prestrašeno). S stolpičnim prikazom si lažje vizualizira potek spreminjanja Matičevega občutja.

5. raven: Napiši nadaljevanje zgodbe. Podrobneje opiši mamin odziv in zapiši, na kakšen način meniš, da jo je skušal Matic prepričati, da Jakob ostane. Ali je mama popustila? 

Učenec si pri nadaljevanju pomaga z že znanimi dogodki, ki jih je prebral v besedilu in ta zapis uporabi kot izhodišče za razmišljanje o tem, kako se bodo odzvali mami in ostali stanovalci v bloku.

6. raven: Zamisli si, da na cesti srečaš zavrženega psa, ki ga hipoma vzljubiš. Zdi se ti, da živali tvoji starši ne bi sprejeli? Ali bi se vseeno odločil, da psa pelješ domov? Pojasni.


Besedilo citirano iz berila Svet besed 5.

Blažić, M.,  Cigüt, N., Kenda J., Meglič, D., Seliškar, M. in Svetina, P. (2003). Svet besed 5, Samostojni delovni zvezek za branje v 5. razredu devetletne osnovne šole in 4. razredu osemletne osnovne šole. Ljubljana: Rokus.

Dodaj odgovor

Dostopnost